Глава десета
Складове
Раздел VI
Бензиностанции и нафтоснабдителни станции

Чл.321. Бензиностанциите и нафтоснабдителни станции се проектират край пътищата извън и на територията на населени места, на територията на промишлени, селскостопански, складови, транспартни и други обекти.

Чл.322. (1) Сградите на бензиностанциите и нафтоснабдителните станции се проектират едноетажни и негорими. В случаите, когато се предвижда и търговска дейност, те трябва да бъдат не по-малко от II степен на пожароустойчивост.

(2) Две бензиностанциите и нафтоснабдителните станции една срещу друга се допускат, ако разстоянието между сградите и съоръженията им е най-малко 20 м.

Чл.323.(1) Минималните разстояния от резервоарите, отдушните тръби, колонпомпите и наливните шахти до сградите и другите съоръжения се определят по таблица № 37.

(2) Разстоянието от сградите на бензиностанциите и нафтоснабдителните станции без търговска дейност до техните резервоари, наливни шахти, отдушни тръби и колонпомпи трябва да бъде най-малко 5 m, а при негорими стени без отвор - 2 m.

Таблица 37
№ по ред Наименование на сградите и съоръженията Минимално разстояние, m
1. Сгради от I и II степен на пожароустойчивост 8
2. Сгради от III, IV и V степен на пожароустойчивост и открити площадки за паркиране на автомобили 15
3. Открити складове за дървен материал, горски местности и посевни участъци 20
4. Железопътни линии 15
5. Трамвайни и тролейбусни линии 10
6. Хангари на аерогари 20
7. Подземни съоръжения, тръбопроводи и кабели 2

(3) (Изм., БСА, бр.1 от 1994 г.) Разстоянието от резервоарите и наливните им шахти и от шахтите за отработени масла и колонпомпите до края на автомобилното платно е най-малко 5 m.

(4) Обемът на бензоколонката се приема като взривоопасна зона от клас В-Iа съгласно чл.800, а обемът, заключен между колонката и образуващата, спусната от най-високата й част към терена на разстояние 1,5 m от основата на колонката, е пожароопасна зона от клас П-I съгласно чл.775.

(5) Допуска се проектиране на раздавателни колонки в сградите на автомобилни и тракторни заводи, железопътни заводи и депа и др.потребители, ако технологичните изисквания налагат това.

(6) Наливните шахти за пълнене на резервоарите, заземителната скоба, отдушните тръби трябва да отстоят на най-малко 5 m. от колонпомпите и резервоарите (включително и тези за отработени масла)

Чл.324. Бензиностанциите и нафтоснабдителните станции за ЛЗТ и ГТ, разположени в населени места, се проектират с обем до 200 m³, а разположените извън селищата или на територията на стопански обекти - до 400 m³. За съхраняване на течностите се проектират отделни подземни резервоари на разстояние един от друг най-малко 1 m.

Чл.325.(1) Шахтата за пълнене на резервоарите се проектира с негорим искронеобразуващ капак, приспособен за заключване.

(2) На разстояние най-малко 3 м. от наливните шахти се предвижда заземяване на автоцистерните.

Чл.326. (1) Тръбите за гориво към бензиностанциите и нафтоснабдителните станции се проектират на дълбочина най-малко 0,5 m от ниво кота терен.

(2) На отдушните тръби на резервоарите към бензиностанциите и нафтоснабдителните станции се проектират огнепреградители.

(3) Наливната тръба към резервоарите се проектира на 0,2 m под долния ръб на тръбата към колонпомпите.

(4) На подходящи места в бензиностанциите и нафтоснабдителните станции се предвиждат отводнителни канали за отвеждане на евентуално разлятото гориво, осигурени с нефтозадържател.

(5) За спешното изключване на електрозахранването на бензиноколонките при аварийни ситуации се проектира прекъсвач.