Глава втора
Горимост и пожароустойчивост на сградите и съоръженията

Чл.4.(1)Строителните материали и изделия се разделят на три групи по горимост (таблица N 1).

Таблица N 1
N по ред Група на горимост Материали Конструкции
1 2 3 4
1 Негорими Под действието на огън или висока температура не се запалват, не тлеят и не се овъгляват от негорими материали
2 Трудногорими Под действието на огън или висока температура трудно се запалват, тлеят или се овъгляват и продължават да горят или тлеят само при наличие на огнеизточник.След отстраняване на огъня горенето или тлеенето се прекратява. от трудногорими материали
3 Горими Под действието на огън или висока температура се запалват или тлеят и продължават да горят или тлеят и след отстраняване на огъня от горими материали, незащитени от действието на огън и висока температура

(2)(Изм. - БСА, бр. 1 от 1994 г.) Групата на горимост на строителни материали и изделия, определена със сертификат от оправомощени лаборатории на страните - членове на CEN към Европейския съюз, се приравнява към съответстващата й група по горимост съгласно БДС 10457 "Пластмаси.Методи за определяне групата на горимост."БДС 15835 "Пожарно дело.Пожарна безопастност в строителството.Метод за изпитване на строителни изделия и конструктивни елементи на горимост." БДС 14451 "Материали строителни.Изпитване на строителните материали на горимост.Определяне на негоримите материали."

(3) При защита на горими или метални конструкции с негорими блокчета, плочи и др. фугите между защитните материали се запълват с негорими материали, осигуряващи необходимата граница на пожароустойчивост на конструкциите.

Чл.5.(1)Сградите и съоръженията се разделят на пет степени по пожароустойчивост (таблица N 2), в зависимост от границите на огнеустойчивост на конструктивните елементи и групите на горимост на строителните материалите и изделия, които се определят в нотифицирани лаборатории по БДС , ЕN и утвърдени методики.

(2) В зависимост от изискващата се степен на пожароустойчивост на сградите и съоръженията, групата по горимост и минималната граница на пожараустойчивост на главните им конструктивни елементи се приемат не по-малки от посочените в таблица № 2 или № 3

(3) Увеличената граница на пожароустойчивост на един или няколко конструктивни елемента на сградата или съоръжението по табл. № 2 не е достатъчно за отнасянето на елемента към по-висока степен на пожароустойчивост.

(4) В сгради от всички СПУ ( с изключение на зрителни, учебни, детски и здравни заведения) се допуска използването на неносещи фасадни панели с горим или трудногорим пълнеж при условие ,че през 30 м² се оформят участъци,защитени от всички страни с негорим материал, който не позволява разпространението на горенето към съседни участъци в течение на 15 мин.

(5) Допуска се покривите на жилищни и обществени сгради (с изключение на високите) от I и II СПУ да бъдат горими,ако таванската хоризонтална конструкция е негорима с граница на пожароустоичивост най-малко 60 мин.

Чл.6.Границите на пожароустойчивост и групите по горимост на някои материали и конструкции са дадени в приложение № 3

Чл.7.(1) Подовите покрития в помещения от категория А и Б се проектират негорими или трудногорими, като се предвижда плътното им полагане върху негорима основа.

(2) За производства , при които технологичниятт процес допуска: разливане на течности с пламна температура до 61 С или на такива, подгрети до пламната им температура; изтичане на горими газове с плътност спрямо въздуха, по-голяма от 0,8; разпръскване във въздуха на взривоопаасни прахове, подовите покрития трябва да бъдат и токопроводими или искронеобразуващи (за искри, получени по мехааничен или електростаатичен път).

Таблица N 2
Степен на Пожароустойчивост на сградите и съоръженията Групи по горимост и минимални граници на огнеустойчивост на конструктивните елементи на сградите и съоръженията
Елементи на сградите и съоръженията
Носещи стени и колони, стени на стълбища Между етажни тавански хоризонтални конструкции Неносещи външни и вътрешни стени Площадки, греди, рамена и стъпала в стълбищата Междусек ционни стени, стени на коридори и други пътища за евакуация Покриви на сгради
Носещи покривни конструкции Покритие
Защитени с таванска хоризон тална кон струкция по колона 3 Без таванска хоризон талнакон струкция
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I Негорими 2h 30min Негорими 1h Негорими 30min Негорими 1h 30min Негорими 1h Негорими 15min Негорими 1h Негорими
II Негорими 2h Негорими 45min Негорими 15min Трудно горими 30min Негорими 1h Негорими 45min Негорими 15min Негорими 45min Негорими
III Негорими 1h 30min Негорими 30 min Трудно- горими Негорими 15min Трудно- горими 30min Негорими 1h Негорими 30min Горими Негорими 30 min Трудно- горими 45min Горими
IV Трудно- горими 30min Трудно- горими 15min Трудно- горими 15min Трудно- горими 15min Трудно- горими 15min горими Трудно- горими 15min Горими
V горими горими горими горими горими горими горими Горими

Чл.8.(1) При определяне на СПУ на сградите не се взема под внимание пожароустойчивостта на врати и прозорци (ако не са в пожарозащитните прегради), капандури, изолации на подове, паркети, ламперии по стени,както и на преградни таблени или остъклени стени с плътна долна част, не по-ниска от 1,2 м. от нивото на пода.

(2)В жилищни и административни сгради (с изключение на високите)не се взима под внимание и пожароустойчивостта на преградните стени от дървестни плоскости, пластмасови и други горими материали, когато те се използват за обособяване на канцеларии и жилищни помещения, с изключение на сетните, отделящи стълбищата, коридорите, вестибюлите, както и отделните жилища.

Чл.9.(Изм. - БСА, бр. 1 от 1994 г.)(Отменен)

Чл.10.(1)(Изм. - БСА, бр. 1 от 1994 г.) Допуска се проектирането на горими топло- и хидроизолации за покриви на всички сгради, ако се полагат въърху стоманобетонни плочи или панели и се разделят по дилатационите фуги посредством негорими ивици с ширина най-малко 0,25 м. и височина 0,6 м.

(2) (Изм. - БСА, бр. 1 от 1994 г.) Допуска се полагането на трудногорими изолации (с изключение на покривите на детски,здравни и др. подобни сгради) върху метална основа (ламарина),ако са разделени на площи до 2000 м², ивици от негорими материалис широчина, не по-малка от 3 м., разположени от двете страни на носещ конструктивен елемент от покрива на сградата.

(3)Допуска се предвиждането на горими топло- и звукоизолационни материали към негорими стенни и междуетажни конструкции в производствени, обществени и жилищни сгради (без пътищата за евакуация), ако са плътно положени по тях, като през 30 м² се оформят участъци,отделени с негорими ивици с широчина най-малко 0,2 м. и са допълнително пожаразащитени съгласно изискванията на ал. 2

Чл.11.(1)(Изм. - БСА, бр. 1 от 1994 г.) В административните и обществените сгради и помещения ( с изключение тези за масово събиране на хора) се допуска употребата на горими и синтетични трудногорими материали за облицовки на стени, тавани и подове, ако:

1. подовите покрития се предвиждат плътно положени по негорима основа, като при преминаването им от коридорите и фоайетата към други помещения се прекъсват с негорима ивица с ширина най-малко 0,1 м.; не се допуска използването на горими и синтетични трудногорими подови покрития по стълбища, предназначени за евакуация;

2. горимите детайли за оформяне на тавана са до 10 % от неговата обща площ, но не повече от 50 м²;

3. стенните облицовъчни материали се предвиждат плътно положени по негорима основа или по горими скари (обработени с дълготрайни огнезащитни състави), а пространството между стените и облицовката се запълва с негорим материал; облицовките се разделят на всеки 50 м² с негорими вертикални ивици с ширина най-малко 0,4 м., а от горимите подови покрития - посредством негорим перваз, висок 0,15м.

(2)Не се допуска използването на горими и синтетични трудногорими материали за облицоване на стени и тавани (а за детски заведения - и на подовете) по пътищата за евакуация, в помещенията на здравни, учебни и детски заведения, в помещения в подземни етажи.

Чл.12.В сградите, предназначенти за употреба и съхранение на горими материали в количества, по-големи от 100 кг/м², границата на пожароустойчивост на главните конструктивни елементи се определя по табл. № 3

таблица № 3
Количество на горимите материали, кг/м² минимални граници на пожароустойчивост
  Носещи стени, стени на стълбища и колониМежду етажни тавански хоризонтални конструкции Междуетажни конструкции и покриви без таванска хоризонтална конструкция и разделителни тавански стени Брандмауери
101 - 200 4 часа 30 мин. 2 часа 5 часа
над 200 5 часа 3 часа 5 часа